Bijlagen

Technische kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025

Technische kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar)

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2022 uitgegaan van de meicirculaire 2021

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen (N)

Omslagrente (voorlopige percentages) 1)

* grondexploitaties

2,09%

* overige investeringen

1,90%

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2021 2)

49.946

Loonontwikkeling

* Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB

1,50%

* Sociale lasten o.b.v. stijging afgelopen jaar

0,44%

Inflatiecorrectie op basis van HICP 2021 3)

1,88%

Met uitzondering van:

* Wonen, rollen en vervoer (voorlopig percentage) 4)

2,00%

* Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke hulp (voorlopig percentage) 5)

2,00%

* Subidies met hoge looncomponent 6)

1,69%

* Leerlingenvervoer 7)

1,00%

Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daar bovenop kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van ombuigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

1,88%

Toeristenbelasting

1,88%

Forensenbelasting

1,88%

Hondenbelasting

1,88%

Precariobelasting 8)

0,00%

Marktgelden 9)

1,88%

Begraafrechten 9)

1,88%

Leges 9)

1,88%

Rente Kortlopende leningen

0,00%

Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen

0,50%

Rioolrecht 9)

100% kostendekkendheid
(inclusief spaarvoorziening 3%)

Afvalstoffenheffing 9)

100% kostendekkendheid

Toelichting voetnoten

1)

Bij het opstellen van de begroting worden deze percentages berekend

2)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2021.

3)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2021.

De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt
een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten.
zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2021.aspx

4)

Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage.
Dit percentage is nog niet bekend. Het definitieve percentage wordt in de begroting 2022 verwerkt.

5)

Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de
OVA-index toegepast. Dit percentage is nog niet bekend. Het definitieve percentage wordt in de begroting 2022 verwerkt.

6)

Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen.
Dit betreft o.a: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB), mantelzorg, Hoenderdaal en bosbad Leersum.

7)

Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index).

8)

Conform rechtspraak is de precario gemaximeerd op het prijspeil 2016.

9)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier
bewust van afgeweken.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:47:12 met de export van 05/25/2021 15:40:19