Home

Financiën

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

De lopende investeringen zijn voor de 1e bestuursrapportage 2021 geactualiseerd. Dit hoofdstuk bevat de actualisatie van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2022. Het MIP bevat de nieuwe investeringen voor de komende jaren die nog door de raad geautoriseerd moeten worden. De raad stelt de eerste jaarschijf uit het MIP gelijktijdig met de begroting vast. Zodra de raad heeft ingestemd met de voorgestelde investeringen voor 2022, verhuizen deze vanuit het MIP naar het overzicht met lopende investeringen.

Medio 2021 ligt de geactualiseerde nota Waarderen en Afschrijven ter besluitvorming voor in de raad. Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de effecten in het MIP 2022 verwerkt.


Het effect van de afschrijvingen uit het MIP is in het financieel meerjarenperspectief opgenomen (zie onder jaarlijkse actualisaties). Het rentedeel is onderdeel van de totale rentekosten. Het geactualiseerde MIP is opgenomen in de globale berekening van de schuldpositie.

In tabel 8 staan de verschillen ten opzichte van het huidige MIP 2021 dat bij de begroting is vastgesteld.

Tabel 8 Verschillen t.o.v. huidige MIP

bedragen in €

Programma / product / omschrijving

2022

2023

2024

2025

TOTAAL INVESTERINGEN BEGROTING 2021

5.770.185

6.402.950

7.001.500

4.612.944

1

Update MIP Kadernota 2022-2025

-150.685

-257.000

662.000

3.216.559

Programma 3 - Dienstverlening

-43.000

43.000

-

-

2

Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules

-43.000

43.000

-

-

Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

-386.685

-

-

1.216.559

Onderwijshuisvesting basisscholen

-496.685

-

-

1.216.559

3

Dolfijn Noord - Renovatie - Uitvoering (incl. BENG)

-342.992

-

-

-

4

Dolfijn Noord - Renovatie - Gymzaal

-153.693

-

-

-

Speelvoorzieningen

110.000

-

-

-

5

Grond speelveld Maarsbergen-Oost

110.000

-

-

-

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

294.000

-300.000

677.000

486.000

6

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal

50.000

-

-

-

7

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2022

200.000

-334.000

-

-

8

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022

25.000

-

-

-

9

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2022

19.000

-

-

-

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

-

-

-

1.580.000

Wegen

-

-

-

1.072.000

10

Renovatie asfaltwegen 2022

-300.000

-

-

-

11

Renovatie elementverharding 2022

-200.000

-

-

-

12

Renovatie wegen UH 2022

200.000

-

-

-

13

Renovatie Tuindorpweg

100.000

-

-

-

14

Renovatie wegen Driebergen

1.307.000

-

-

-

15

Extra investeringen wegen 2022

-872.000

-

-

-

16

Herinrichting weg ivm riolering Loolaan

-35.000

-

-

-

17

Vervanging weg ivm riolering Middenlaan e.o. (nazorg)

-100.000

-

-

-

18

Renovatie weg Ted Visserweg /Vinkenbuurt (nazorg)

-100.000

-

-

-

Riolering

-

-

-

-

19

Renovatie riolering Amerongen

-225.000

-

-

-

20

Renovatie riolering Driebergen

-337.000

-

-

-

21

Verleggen riolering Ondertunneling Maarsbergen

562.000

-

-

-

Programma 14 - Overhead

-15.000

-

-15.000

-66.000

Cultuurhuis Pleiade

-

-

-

22

Pleiade Beveiligingscamera's

-15.000

-

-

-

Totaal investeringsplan Kadernota 2022-2025

5.619.500

6.145.950

7.663.500

7.829.503

De actualisatie van het MIP zorgt ten opzichte van de begroting 2021 voor een daling van de investeringen van € 151.000 (regel 1). De belangrijkste mutaties zijn:

Nieuwe investeringen 2022 (€ 2.329.000 hoger)

 • Renovatie wegen Driebergen, UH en Tuindorpweg € 1.607.000 (regel 12, 13 en 14)
  Dit zijn budgetneutrale wijzigingen voor het aanpassen Tuindorpweg in project Ondertunneling Maarsbergen. Verder wegenkrediet voor de gehele gemeente opgenomen voor renovatie vanwege vorstschade.

 • Verleggen riolering ondertunneling Maarsbergen € 562.000 (regel 21)
  Voor het project Ondertunneling Maarsbergen moet de riolering worden verlegd en aangepast. Vanwege de ouderdom van het bestaand riool is de verleggingsregeling van pas. Dit is budgetneutraal opgenomen.

 • Speelveld Maarsbergen-Oost € 110.000 (regel 5)
  Bij de vaststelling van de gebiedsvisie Maarsbergen-Oost op 25 september 2014 is gelijktijdig de aanleg van speelveld t.b.v. van de kern Maarsbergen vastgelegd.
  In het bestemmingsplan Maarsbergen-Oost is een plaats ingeruimd voor dit speelveld en heeft het speelveld een passende bestemming gekregen. Het inmiddels aangelegde speelveld heeft een oppervlakte van circa 2.470 m2. Het “oude “speelveld had een oppervlakte van circa 3 ha.
  Met de initiatiefnemer is overeengekomen dat zij de inrichting van het speelveld  verzorgen en dat de gemeente de grond voor het speelveld voor € 43,50 m2 verwerft.. Dit  is vastgelegd in een anterieure overeenkomst (AOK). De Raad is hierover geconsulteerd via een wensen en bedenkingen brief. Op 9 februari 2017 heeft de raad aangegeven geen bedenkingen te hebben waarna de AOK is aangegaan op 22 februari 2017. De AOK maakt onderdeel uit van het op 29 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan. Om tot aankoop te kunnen overgaan moet dit worden verwerkt in de staat van investeringen 2022.

 • Kantplanken kunstgrasvelden voetbal € 50.000 (regel 6)
  In 2021 is er budget voor een aantal velden voor kantplanken ter voorkoming van het verspreiden van infill van kunstgrasvelden in de natuur. In 2022 plaatsen we op de resterende velden de kantplanken.


Omvang investeringen aangepast (€ 44.000 hoger)
Voor een aantal investeringen is de omvang van het krediet aangepast. Dit betreft:

 • Sportaccommodaties: Los van het capactiteitsonderzoek is het beheersplan sportinvesteringen geactualiseerd wat leidt tot een verhoging van de kredieten voor revitalisatie (groot onderhoud ad € 25.000, regel 8) en de renovatie van de toplaag van een sportveld (€ 19.000, regel 9).

Vervallen investeringen/aangepaste planning (€ 2.212.000 lager)
Enkele investeringen komen te vervallen of worden in andere jaren uitgevoerd.

 • Zo is de planning voor de invoering van de Burgerzakenmodules Basisregistratie Personen
  (- €43.000 regel 2) doorgeschoven naar 2023.

 • Riolering: kredieten verlaagd voor renovatie riolering Amerongen (- € 225.000, regel 19) en Driebergen (- € 337.000, regel 20).

 • Verlaging van de kredieten zodat er krediet vrijkomt voor Verleggen riolering Ondertunneling Maarsbergen.

 • Wegen: kredieten verlaagd ad €1.607.000 (regels 10,11 en 15 t/m 18)
  Dit betreft verwerken van Raadsbesluit herallocatie wegenplan.


Herijking IHP (€ 497.000 lager)
Als gevolg van de nieuwe manier van financiering, zijn de investeringen in Dolfijn Noord uit het MIP gehaald (regel 3 en 4).

Effect actualisatie nota Waarderen en Afschrijven (€ 185.000 hoger)
Door het aanpassen van de afschrijvingstermijnen is een investering in het vervangen van kunstgras hockey semiwater naar voren gehaald (€ 200.000, regel 7). Het aanpassen van de activeringsgrens zorgt ervoor dat de beveiligingscamera's Pleiade niet meer worden geactiveerd (€ 15.000, regel 22).

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:47:12 met de export van 05/25/2021 15:40:19