Financiën

Ontwikkeling schuldpositie en rente

Ontwikkeling schuldpositie

De schuldpositie is voor deze kadernota niet geactualiseerd ten opzichte van de jaarrekening 2020. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat de aard van deze kadernota een inventariserend karakter heeft, waarbij vooral (met inachtneming van de eis van reëel begroten), de extra lasten in beeld zijn gebracht, gegeven de situatie dat er nog veel financiële onzekerheden zijn (met name de meicirculaire) voor 2022.

Op basis van het rapport "Financiële scan gemeente Utrechtse Heuvelrug" is nogmaals duidelijk gemaakt dat de schuldenlast van onze gemeente reden is tot zorg. De relatief hoge schuldenlast (netto schulden uitgedrukt als percentage van de totale baten) beperkt de financiële wendbaarheid van de begroting omdat rentelasten vele jaren vastliggen en een beslag leggen op beschikbare middelen die ook alternatief kunnen worden aangewend, bijvoorbeeld voor welzijnsvoorzieningen voor inwoners of onderhoud van kapitaalgoederen.

In het rapport is ook aangegeven dat de maatregelen waartoe de afgelopen periode is besloten, weinig effect sorteren. Een maatregel die, mits daadwerkelijk toegepast, als effectief wordt aangemerkt, is er voor te zorgen dat de netto aflossingen op leningen hoger zijn dan de investeringen in enig jaar en dat de netto aflossingen niet  hoger zijn dan de afschrijvingen in enig jaar.

Dit noopt onze gemeente tot een andere aanpak. In de kadernota 2021 is daar een voorstel over gedaan die inhield dat aangesloten wordt bij een fundamentele herijking van de begroting voor 2022 en verder. In het voorstel dat aan de raad over het rapport wordt gedaan, komt de schuldenlast terug.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:47:12 met de export van 05/25/2021 15:40:19